// گزیده های معارفی / شعر

مدح آموزگار

عنوانمدح آموزگار
شعر
نقش آموزگار در دل هاست دگري جاي او نمي گيرد
آنكه دل ها به عشق او زنده است در دل عاشقان نمي ميرد
شاعراستاد شهريار
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد2
صفحه1127

/// آخرین گزیده‌ها