// گزیده های معارفی / شعر

مقام شفاعت علي(ع) در قيامت

عنوانمقام شفاعت علي(ع) در قيامت
شعر
تو شهريار، علي گو كه در كشاكش حشر علي و آل، به امداد مي رسد ما را
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه22

/// آخرین گزیده‌ها