// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به نيكوكاري و آثار نيكوكاري

عنوانتوصيه به نيكوكاري و آثار نيكوكاري
شعر
به نيكي كوش تا جاويد ماني كه نيكي از صفات كردگار است
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از قصيده
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه243

/// آخرین گزیده‌ها