// گزیده های معارفی / شعر

در مذمت درخواست از نامردان

عنواندر مذمت درخواست از نامردان
شعر
حاجت مبر به درگه نامرد، اي فقير آنجا برو كه حاجت مردان روا كنند
ما را جواب كرده طبيبان و مي رويم آنجا كه دردها به نگاهي دوا كنند
بيگانه را چه ذوق غم و لذّت حضور اينها حكايتي است كه با آشنا كنند
شاعراستاد شهريار
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه437

/// آخرین گزیده‌ها