// گزیده های معارفی / شعر

پرهيز از تن‌پروري و اطاعت شيطان

عنوانپرهيز از تن‌پروري و اطاعت شيطان
شعر
فرمان‌بر شيطان تن، گر خواهي ام، معذور دار من در قلوب عاشقان، فرمان روايي مي كنم
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان اشعار

/// آخرین گزیده‌ها