// گزیده های معارفی / شعر

در مذمت تعلق خاطر به دنيا داشتن

عنواندر مذمت تعلق خاطر به دنيا داشتن
شعردر ملك من و ما كه جنون تعمير است
  • ني نقد طرب به جنس غم تأثير است
  • در اين همه سامان تعلق دارد
  • ديوانه متاع(1) خانه زنجير است
پاورقي1. كالا.
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه154
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها