// گزیده های معارفی / شعر

در داشتن اميد به آينده

عنواندر داشتن اميد به آينده
شعردر پرده هر ريشه چمن‌سازي هست
  • در هر بالي كمين پروازي هست
  • چون ماه نوار وهم نگردي باريك
  • در جيب كليد تو در بازي هست
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه158
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها