// گزیده های معارفی / شعر

مذمت عرض نياز كردن

عنوان مذمت عرض نياز كردن
شعرهر چند رسد ز فقر مغز تو به پوست مستغني وانماي بر دشمن و دوست بايد ز حقيقت تو آگه نشود غير از آن كس كه احتياجت با اوست
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه212
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها