// گزیده های معارفی / شعر

عظمت مفهوم كن فيكون

عنوانعظمت مفهوم كن فيكون
شعربر لوح تحير رقم گفت و شنيد
  • حرفي جز كاف و نون نگرديد پديد
  • از خواندن اين دو حرف اسرار دو كون
  • فهميدم آن چه هيچ نتوان فهميد
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه253
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها