// گزیده های معارفی / شعر

در دائمي بودن شكر از كرم خداوند

عنواندر دائمي بودن شكر از كرم خداوند
شعرتا مزرع سبز آسمان خواهد بود
  • تا خرمي باغ جهان خواهد بود
  • هر تخم كه ريشه‌اي برون خواهد داد
  • شكر كرم تو در زبان خواهد بود
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه271
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها