// گزیده های معارفی / سیره

كلمات قصار امام اميرالمؤمنين(ع)

عنوانكلمات قصار امام اميرالمؤمنين(ع)

سيره
دنيا سراسر نابودي، رنج، تغيّر و عبرت است، نشان نابودي‌اش اينكه مي‌بيني روزگار (به روي فرزندانش) كمان مي‌كشد، و پيكان مي‌نشاند، تيرش به خطا نرود، و زخمش التيام نپذيرد.
تندرست را هدف تير بيماري سازد و زنده را به تير مرگ نشان كند، نمونه رنجش اينكه انسان چيزها گرد آورد كه خود نخورد، و عمارت‌ها سر پا كند كه در آن ننشيند، سپس به سوي خدا روان گردد نه مالي همراه برد نه ساختماني. نمونه تغييرش اينكه بر آن كس كه (امروز، حسرت خورند (فردا) رحمت آرند بر آن كس كه (امروز) ترحم كنند (فردا) رشك. و در اين ميان چيزي نيست جز نعمتي كه از دست رفته و بلايي كه فرود آمده، دليل عبرتش اينكه همان دم كه انساني در آستانه وصول به آرزو است مرگش بربايد، نه آرزو به دست آمده و نه آرزومند مانده، سبحان الله كه شادماني‌اين جهان چه كم‌ياب، سيرابي‌اش چه جگرسوز، و سايه‌اش چه ناپايدار است؟
آنچه بوده گويا هرگز نبوده، و آنچه هست گويا (سال‌ها قبل) بوده. آري سراي آخرت است كه اقامتگاه، قرارگاه و (تجلي‌گاه) بهشت و دوزخ است. دوستان خدا با صبر به اجر رسيدند و با اعمال به آمال.
متاع دنيا همچون علف‌هاي خشكيده و ريزيده است و ميراثش چون گل‌هاي چسبنده (مايه آلودگي است).حد كفاف آن را از انباشتنش بهتر، اضطرابش از آرامش مطمئن‌تر است.
ثروتمندش محكوم به فقر (كه چون آب دجله هر چه بيشتر نوشد تشنه‌تر شود) هر كه از آن چشم پوشد به راحت رسد، هر كه شيفته زيبايي‌اش گردد چشم دلش كور شود، هر كه به شادش دل بندد قلبش مالامال غم شود، غم‌هايي كه بر سويداي قلبش همچون كف بر سطح شير (بالا و پايين رود و مستانه) برقصد (براي كلمه مدرجه معناي مناسبي نيافتم و به احتمال ترجمه شد كه شايد مدرّجه با تشديد باشد، و مراد شير سرپوشيده كه سطح آن را كف يا سرشير فرا گرفته باشد ولي در عين حال معناي مستبعدي است) غمي محزونش كند، غصه‌اي دلش را مشغول دارد، در اين كشاكش عمري به سر برد تا وقتي كه گلوگاهش را بگيرند، رگ‌هاي قلبش را بگسلند، و تني بي‌جان در اختيار قضا (حوادث) قرار گيرد، پيكري به خاك افتاده، نه خدا را عنايتي است كه (اين جثه) چه خواهد شد نه نيكان را اعتنايي كه (اين لاشه) كجا خواهد افتاد (اما مؤمنان آگاه چنين نباشند)، مؤمن دنيا را به چشم عبرت بنگرد، با شكم اضطرار (و به حد ضرورت) از آن قوت برگيرد، و با گوش خشم‌آلود صداهاي آن را بشنود.

منبعتحف العقول
نويسندهابن شعبه حراني
مترجم/مصححعلي اكبر غفاري
ناشرمؤسسه نشر اسلامي
محل چاپقم
سال چاپ1404 ق
نوبت چاپدوّم
صفحه224 ـ 248

/// آخرین گزیده‌ها