// گزیده های معارفی / سیره

آغاز و انجام جنگ نهروان

عنوانآغاز و انجام جنگ نهروان
سيرهحضرت علي(ع) پرچم امان را به دست ابوايوب داد. او خطاب به نهروانيان بانگ زد: كسي كه به زير پرچم درآيد و كسي را نكشته باشد در امان است و آن كس كه به سمت كوفه يا مداين باز گردد در امان است سپاه خوارج چهار هزار تن بودند عده‌اي به طرف كوفه و مداين و پانصد تن از آنان به سوي بند نيجين رفتند. دو هزار و هشتصد تن براي نبرد باقي ماندند.
علي(ع) گفت: به خداي سوگند از آنان جز ده تن خلاصي نمي‌يابند و از شما جز ده تن كشته نمي‌شوند.
علي(ع) به اصحابش نگاه كرد و به آنان گفت حمله كنيد. من نخستين كسي هستم كه بر آنان هجوم مي‌برم. سپس سه بار با ذوالفقار به سختي حمله برد تا آنان را كشت.
پس از ياران علي نه تن كشته شدند و از خوارج هم فقط ده تن جان سالم يافتند.
منبعسيره معصومان امام علي
نويسندهسيد محسن امين
مترجم/مصححعلي حجتي كرماني
ناشرسروش
سال چاپ73
جلد2
صفحه712 ـ 713

/// آخرین گزیده‌ها