// گزیده های معارفی / سیره

حديثي از حضرت عبدالعظيم حسني در باب حتمي بودن قضا و قدر

عنوانحديثي از حضرت عبدالعظيم حسني در باب حتمي بودن قضا و قدر
سيرهحضرت عبدالعظيم حسني مي فرمايد:
«هشت چيز است كه جز به قضا و قدر پروردگار انجام نمي‌گيرد؛ خواب، بيداري، توانايي، ناتواني، تندرستي، ناخوشي، مرگ و زندگي.»
حاصل آميزش قدر و قضا * هشت فرزندست، از امر خدا
چار سخت، در خور خوش بندگي * خواب و بيداري و مرگ و زندگي
ناخوشي و تندرستي و توان * ناتواني، هشتمين فرزند آن
با قضا و با قدر خصمي مكن * ‌دشمني با قصه‌اي حتمي مكن
گر رضاي دوست مي‌خواهي، بدان * شكر بايد كرد بر لطفش به جان
رازها در هر قضا پنهان شده * لطف‌ها در هر قدر عريان شده
گر سپاري كارها بر كردگار *‌ صبر آري، شكر گويي بر مدار
گر قضا بد باشد او ديگر كند * ‌گر قدر بد باشد او بهتر كند.
منبعمجموعه آثار كنگره
نويسندهمولفان
ناشردارالحديث
سال چاپ1382
جلد25
صفحه277

/// آخرین گزیده‌ها