// گزیده های معارفی / شعر

در ستايش و ارزش خودشناسي

عنواندر ستايش و ارزش خودشناسي
شعراز سفر كردن ظاهر، نشود كار تمام
  • هركه درخويش سفر كرد تمام است اينجا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه6
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها