// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به تحمل سختي‌هاي زندگي

عنوانسفارش به تحمل سختي‌هاي زندگي
شعراگر آزاده‌اي، آسوده باشد از سردي دوران
  • كه دارد ياد، هر سروي درين گلشن خزان‌ها را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه82
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها