// گزیده های معارفی / شعر

در مذمت طمع ورزي و مال اندوزي و آثار آن

عنواندر مذمت طمع ورزي و مال اندوزي و آثار آن
شعربي‌طاقتي است قسمت منعم ز جمع مال
  • از گنج پيچ و تاب بود رزق، مار را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه35
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها