// گزیده های معارفی / داستان

مذمت قضاوت بي‌اساس يك قاضي در رد ادعاي شهود

عنوانمذمت قضاوت بي‌اساس يك قاضي در رد ادعاي شهود
خلاصهيك نفر قاضي كه در عدالت شهود سخت‌گيري مي‌كرد در برابر جواب يكي از شهود تسليم شد.
حكايتگروهي را براي گواهي دادن در مورد نخلستاني پيش «ابن شبرمه» قاضي آوردند. آنان كه به ظاهر عادل هم بودند، شهادت دادند. ابن شبرمه آنان را امتحان كرد و گفت: در اين نخلستان چند نخل خرماست؟
گفتند: نمي‌دانيم. شهادت آنان را رد كرد.
يكي از آنان به او گفت: اي قاضي! سي سال است در اين مسجد قضاوت مي‌كني، به ما بگو در اين مسجد چند ستون است؟
قاضي سكوت كرد و گواهي ايشان را پذيرفت.(1)

پاورقي1. شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد، ج 7، ص 134.
منبعحكايت‌هايي از نهج‌البلاغه
نويسندهعباس عزيزي
ناشرسلسله
محل چاپقم
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
صفحه67

/// آخرین گزیده‌ها