// گزیده های معارفی / داستان

شباهت‌هاي علي(ع) به انبياء الهي

عنوانشباهت‌هاي علي(ع) به انبياء الهي
خلاصهرسول خدا(ص) در جمع اصحابش در توصيف اميرمؤمنان علي(ع) سخناني را ايراد فرمودند كه در ضمن آن شباهت‌هاي آن حضرت را به پيامبران الهي ذكر كردند.
حكايتروزي رسول اكرم در حالي كه در جمع اصحابش نشسته بود فرمود: هركس بخواهد آدم را در علمش و نوح را در فهمش و ابراهيم را در اخلاقش و موسي را در مناجاتش، عيسي را در سنتش و محمد را در تماميت و كمالش ببيند، بايد به اين مردي كه مي آيد بنگرد. مردم همه گردن كشيدند. ناگاه چنان با علي‌بن ابي‌طالب(ع) مواجه شدند، كه گويا او از زمين كنده شده و از كوه سربرآورده است.
شباهت حضرت آدم و علي(ع) در ده چيز است: سرشت، توقف، مصاحبت، ازدواج، حكمت، هوش، خلافت، دشمنان، وفا و وصيت و اولاد شباهت بين علي(ع) و حضرت نوح در هشت چيز است: فهم و دعوت، اجابت، كشتي، بركت، سلامت، شكر و هلاك كردن دشمنان.
شباهت بين علي(ع) و ابراهيم خليل در هشت چيز است.
وفا، خودداري، مناظره با پدر و قوم خود، نابود كردن بت‌ها، بشارت خداوند به او به دو فرزندي كه ريشه انساب پيامبران هستند، اختلاف احوال ذريه، گرفتاري او از ناحيه خدا به جان و مال و فرزند نام‌گذاري او از طرف خداوند به خليل به اين معني كه هيچ چيز را بر خدا ترجيح نداده است.
شباهت علي(ع) با يوسف در هشت چيز است: علم در كودكي، حسد برادران، عهد شكني برادران، سلطنت، آشنايي بر تأويل احاديث، كرم، عفو در وقت قدرت و مهاجرت و تغيير خانه.
شباهت بين علي(ع) با موسي هم در هشت چيز است. صلابت، دعوت مردم، عصا، شرح صدر، برادري، مودت، محنت كشيدن و به ميراث ملك و امارت.
شباهت بين علي(ع) و حضرت داوود در هشت چيز است. علم، نيرومندي، مبارزه با جالوت، قدرت او بر طالوت، نرم كردن در آهن براي او، تسبيح جمادات با او، فرزند صالح و خطاب قاطع.
شباهت او و سليمان در هشت چيز است: امتحان الهي، تخت پادشاهي، تلقين خدا او را در كودكي به آنچه شايسته است از خلافت، رد خورشيد به خاطرش بعد از غروب، تسخير هوا و باد براي او، تسخير جن براي او، آگاهي‌اش از سخن‌ گفتن پرندگان و جمادات و آمرزش و برداشتن حساب از او. شباهت او با ايوب هشت چيز است. بلاياي بدنش، بلاياي در فرزندش، بلايا در مالش، صبر، خروج همگان، شماتت دشمنان، دعا به درگاه خدا و وفا به نذر.
شباهت بين ايشان و يحيي‌ بن زكريا به هشت چيز است. عصمت، كتاب و حكمت، تسليم، نيكي به پدر و مادر، شهادت به خاطر يك زن مفسد، خشم خدا بر انتقام گرفتن از قاتلش به خوف از خدا و نداشتن هم نام براي او.
شباهت او و عيسي(ع) در هشت چيز است. اذعان به خدا، علم به كتاب، علم بر نامه‌نگاري، هلاكت دو فرقه از اهل ضلال در مورد او، زهد در دنيا. كرم و بخشش، اخبار از كائنات و كفايت و كارداني.(1)
پاورقي1. الغدير، ج 6، ص 229.
منبعداستان‌هاي الغدير
نويسندهعلامه اميني(ره)
ناشرنصر
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپدوم
صفحه46 - 48
گردآورندهسيد رضا باقريان موحد

/// آخرین گزیده‌ها