// گزیده های معارفی / داستان

اثر نماز به گناهكار

عنواناثر نماز به گناهكار
خلاصهوقتي به پيامبر خدا(ص) گفتند كسي در حالي كه گناه مي‌كند نماز هم مي‌خواند رسول خدا(ص) فرمود: بالاخره نماز او را از گناه باز مي‌دارد.
حكايتنماز جماعت با پيامبر(ص) برپا شده بود يكي از مسلمانان مدينه نيز در نماز شركت مي‌كرد اما در عين حال كه نماز مي‌خواند، گناه نيز مي‌كرد، اين مطلب را به پيامبر(ص) خبر دادند.
پيامبر(ص) فرمود: «ان صلاته تنهاه يوما»: «قطعا نماز او سرانجام باعث مي‌شود كه روزي فرا رسد و او از كارهاي ناشايست دست بردارد» (1).
پاورقي1.‌ مجمع البيان، ذيل آيه 45 كه قسمتي از آن اين است: «ان الصلوة تنهي عن الفحشاءو المنكر»: «نماز انسان را از زشتي‌ها و گناهان باز مي‌دارد».
منبعداستان‌هاي صاحب‌دلان
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشردفتر انتشارات اسلامي
سال چاپ1367
نوبت چاپاول
جلداول و دوم
صفحه220

/// آخرین گزیده‌ها