// گزیده های معارفی / داستان

ولايت شرط قبولي اعمال

عنوانولايت شرط قبولي اعمال
خلاصهمحمّدبن مسلم از صادقين‌ (ع) روايت مي‌كند كه بدون ولايت اعمال به مرحله قبولي نمي‌رسد.
حكايتمحمدبن مسلم از حضرت باقر يا صادق (ع) نقل مي‌كند كه به آن جناب عرض كردم بعضي از مردم را مشاهده مي‌كنيم جديت در عبادت دارند و با خشوع بندگي مي‌كنند ولي اقرار به ولايت ائمه (ع) ندارند و حق را نمي‌شناسند آيا اين عبادت و خشوع آنها را نفعي مي‌بخشد.
فرمود محمد! مَثَل اهل بيت پيغمبر (ص) مثل همان خانواده‌اي است كه در بني اسرائيل بودند. هر يك از آن خانواده كه چهل شب عبادت و كوشش مي‌كرد پس از آن دعايي كه مي‌نمود مستجاب مي‌شد.
يك نفر از همان خانواده چهل شب را به عبادت گذرانيد، بعد از آن دعا كرد ولي مستجاب نشد. خدمت حضرت عيسي (ع) آمد از وضع خود شكايت كرد، عيسي (ع) تطهير نموده نماز خواند آنگاه از خداوند راجع به آن مرد درخواست كرد خطاب رسيد عيسي! اين بنده من از راه و دري كه نبايد وارد شود وارد شده او مرا مي‌خواند با اينكه در قلبش نسبت به نبوت تو شك وجود دارد، اگر آنقدر دعا كند كه گردنش قطع شود و انگشتانش از هم بپاشيد دعايش را مستجاب نخواهم كرد.
عيسي (ع) رو به او كرده فرمود خدا را مي‌خواني با اينكه درباره نبوت پيغمبرش مشكوكي؟ عرض كرد آنچه فرمودي واقعيت دارد، از خدا بخواه اين شك را از دل من بزدايد عيسي (ع) دعا كرد خداوند او را بخشيد و به مقام ساير آن خانواده نائل شد (كه پس از چهل شب عبادت دعايشان مستجاب مي‌شد).(1)
پاورقي1. اصول كافي، ج 2، ص 400.
منبعپند تاريخ
نويسندهموسي خسروي
ناشراسلاميّه
سال چاپ1378
نوبت چاپسيزدهم
صفحه98 و 99

/// آخرین گزیده‌ها