// گزیده های معارفی / داستان

هر كسي را بهر كاري ساخته‌اند

عنوانهر كسي را بهر كاري ساخته‌اند
خلاصهنقاش بزرگي كه تابلوهاي معروفي داشت و هميشه پشت تابلوها قايم مي‌شد تا نظرها را بشنود يك روز عكس يك جنگجو را كشيد يك كفشدوز آمد و گفت كه كفش مناسب اين جنگجو نيست نقاش در جا آمد و كفش را اصلاح كرد فردا همان كفشدوز آمد و گفت كه كلاهش مناسب نيست نقاش عصباني شد و گفت رأي كفشدوز درباره كلاه غلط است.
حكايتيكي از نقاشان هنرمند فرانسه كه تابلوهاي نفيس و گرانبها تهيه مي‌كرد و آثار هنريش مورد توجه خاص و عام بود هميشه پس از تهيه يك اثر هنري، آن را بر سر چهارراهي نصب مي‌كرد و خودش در پشت تابلو پنهان مي‌شد تا از اظهارنظر تماشاچياني كه آن تابلو را تماشا و در اطراف آن اظهارنظر مي‌كردند، اطلاع يابد و از نظرات طبقات مختلف براي بهتر ساختن آثار خود، بهره‌برداري كند.
روزي يك تابلوي جالب تهيه كرده و آن را در رهگذر همگان به تماشا گذاشته بود.
تابلو اسب سواري را نشان مي‌داد كه در حال حمله به سپاه دشمن بود و داد مردي و مردانگي مي‌داد و صفوف دشمنان را از هم پاشيده و تار و مار كرده بود.
مرد كفشدوزي از آنجا مي‌گذشت، او هم مانند سايرين، به تماشاي تابلو پرداخت.
نگاهش به كفش اسب‌سوار افتاد و اظهار داشت كه: نقاش در مورد كفش اشتباه بزرگي كرده و آن اين است كه: براي اسب‌سواري كه در حال حمله است كفش بسته و محكم لازم است نه كفش آزاد. در حالي كه اين اسب‌سوار، كفش راحتي پوشيده كه مخصوص حالات عادي يك انسان است.
وقتي كه كفشدوز از آن جا گذشت، نقاش از پشت پرده بيرون آمد و با سرعت و شتاب در مدتي كوتاه، كفش را تغيير داد و مطابق نظر كفشدوز ترسيم كرد.
روز بعد، همان كفشدوز از آنجا مي‌گذشت، مجدداً به تماشاي تابلو پرداخت و به حاضرين گفت: كفش او را اصلاح كرده‌اند ولي كلاه اسب سوار هم غلط است و شرحي درباره آن بيان كرد.
نقاش كه ديگر حوصله اظهارنظرهاي كفشدوز را نداشت از پشت تابلو بيرون آمد و گفت: نظريه تو را در مورد كفش پذيرفتم و به كار بستم اما خواهش مي‌كنم درباره كلاهش صحبت نكن، زيرا رأي كفشدوز درباره كلاه غلط است.
از آن زمان اين جمله به صورت مثلي درآمده و در هر موردي كه شخص بدون داشتن صلاحيت در كاري دخالت و اظهار نظر كند به او مي‌گويند: رأي كفشدوز در مورد كلاه غلط است.منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1376
نوبت چاپاول
جلد7
صفحه431 و 432
گردآورنده7

/// آخرین گزیده‌ها