// گزیده های معارفی / داستان

سخن‌چيني؛ علت عدم استجابت دعا

عنوانسخن‌چيني؛ علت عدم استجابت دعا
خلاصهخداوند علت عدم استجابت دعاي بني‌اسرائيل را وجود يك سخن‌چين در ميان آنها اعلام كرد.
حكايتقحطي سختي در بني‌اسرائيل پيش آمد، هر چه موسي(ع) و مردم طلب باران مي‌كردند به اجابت نمي‌رسيد. خداوند به او وحي كرد: دعاي تو و قوم تو را تا وقتي‌كه سخن‌چيني در ميان شما هست مستجاب نمي‌كنم. موسي(ع) عرض كرد: خدايا آن سخن‌چين را به من معرفي كن تا او را از جمع خود بيرون كنم. خداوند فرمود: من شما را از سخن‌چيني منع مي‌كنم آيا خودم سخن‌چيني كنم و شخص سخن‌چين را معرفي كنم؟ پس همه قوم توبه كردند و دعاي آنها به اجابت رسيد.
شخصيت1
راوي0
راوي0
منبعشنيدني هاي تاريخ
صفحه300

/// آخرین گزیده‌ها