// گزیده های معارفی / داستان

استجابت دعاي امام صادق(ع) براي لباس احرام و انگورهاي خارج از فصل

عنواناستجابت دعاي امام صادق(ع) براي لباس احرام و انگورهاي خارج از فصل
خلاصهامام صادق(ع) در مراسم حج دعا كرد خداوند لباس احرام و انگور برايش بفرستد، و خداوند نيز دعايش را مستجاب كرد.
حكايتليث بن سعيد مي‌گويد: در سال 113 هـ . ق، جهت انجام مراسم حج به مكه رفته بودم. روزي نماز عصر را كه خواندم، كنار كوه ابوقبيس رفتم. ديدم مردي نشسته و با خدا مناجات مي‌كند. در پايان گفت: خدايا، لباس‌هاي احرام من كهنه شده و ميل به انگور نيز دارم، برايم لباس احرام و انگور برسان. چيزي نگذشت ديدم ظرف انگوري نزد او حاضر شد. در آن فصل انگوري وجود نداشت و دو لباس احرام نيز آنجا ظاهر شد. او خواست از انگورها بخورد. من گفتم: من هم با تو شريك هستم. گفت: چرا؟ گفتم: چون تو دعا كردي و من آمين گفتم. گفت: بيا و بخور. من نزد او رفته و انگور خوردم. بسيار خوشمزه بود. هرچه از آن مي‌خورديم، كم نمي‌شد. آن‌گاه يكي از لباس‌هاي احرام را نيز به من داد. من گفتم‌: نيازي به اين پارچه‌ها ندارم. گفت: پس پارچه‌اي پيش روي من بگير تا لباس‌ها را تعويض كنم. من چنان كردم و او يكي از آنها را به كمر بست و ديگري را به دوش گرفت. لباس‌هاي خود را در دست گرفته و حركت كرد. من دنبال او رفتم تا به محل سعي رسيد. در آنجا شخصي به ايشان گفت: لباسي به من بده، تا خدا تو را بپوشاند. او لباس‌هاي خود را به او داد. من نزد آن شخص رفته و گفتم: اينكه لباس به تو داد چه كسي بود؟ گفت: او امام جعفر صادق(ع) بود. خواستم به دنبال او بروم، ولي ديگر او را نيافتم.
منبعشنيدني هاي تاريخ
صفحه166 و 167

/// آخرین گزیده‌ها