// گزیده های معارفی / داستان

اثبات آگاهي امام حسن(ع) بر وقايع جهان براي معاويه

عنواناثبات آگاهي امام حسن(ع) بر وقايع جهان براي معاويه
خلاصهامام حسن(ع) در جواب معاويه اعلام كرد تعداد خرماهاي درخت مشخصي چهار هزار و چهار عدد است. معاويه دستور داد تعداد خرماهاي آن درخت را بشمارند همان تعداد بود.
حكايتپس از آنكه امام حسن (ع) با معاويه صلح كرد، در نخيله نشسته بودند. معاويه به آن حضرت گفت: رسول خدا خرماي درخت را به طور تخميني معلوم مي‌كرد. آيا تو نيز از اين علم بهره‌اي داري؟ شيعيان شما مي‌گويند همه آنچه در زمين و آسمانهاست، مي‌داني. امام فرمود: رسول خدا خرماي درختي را از لحاظ وزن و كيلو تخمين مي‌زد (چون وزن و كيل را از پيامبر مي‌خواستند) ولي من خرماي درختي را از نظر عدد تخمين مي‌زنم. معاويه گفت: اينك بگو: تعداد خرماهاي اين درخت چند است؟ امام حسن(ع) فرمود: چهار هزار و چهار عدد خرما دارد. معاويه دستور داد خرماي درخت را چيدند و شمردند، ديدند چهار هزار و سه عدد است. متوجه شدند يك خرما نيز در دست عبدالله بن عامر است. همان‌طور كه امام گفته بود جمعاً چهار هزار و چهار عدد خرما شد. سپس امام حسن (ع) به معاويه فرمود: به خدا سوگند اگر كافر نمي‌شدي از همه كارهايي كه انجام مي‌دهي تو را باخبر مي‌كردم؛ زيرا رسول خدا در زماني بود كه تصديق مي كردند اما تو مرا تصديق نمي‌كني، بلكه تكذيبم مي‌كني. اي معاويه به خدا سوگند! تو ابن زياد را به رياست دعوت خواهي كرد، حجر بن عدي آن انسان خداپرست را خواهي كشت، سرهايي را از شهرها به نزد تو مي‌آورند.
آري، همان‌طور شد كه امام حسن خبر داده بود! معاويه، زياد را براي رياست (استانداري كوفه و بصره) دعوت كرد، حجر بن عدي را كشت، سر عمر بن حمق را از موصل نزد او آوردند.
امام حسن مي‌فرمايد: ما آنچه را در شب و روز واقع مي‌شود مي‌دانيم.(1)
پاورقي1. بحارالانوار، ج 43، صص 329 و 330، تلفيق شده از سه روايت.
منبعداستان‌هاي بحارالانوار
نويسندهمحمود ناصري
مترجم/مصححمحمود ناصري
ناشرزائر ـ آستانه مقدسه
محل چاپقم
سال چاپ1388
نوبت چاپسوم
جلد8
صفحه86 - 87

/// آخرین گزیده‌ها