// گزیده های معارفی / داستان

اطلاع ائمه(ع) از كردار و رفتار شيعيان خود

عنواناطلاع ائمه(ع) از كردار و رفتار شيعيان خود
خلاصهامام باقر(ع) ضمن خبر دادن از غيب، شيعيان را به حاضر دانستن خدا و ائمه(ع) فرا خواند.
حكايتابوبصير گفته: از حضرت امام باقر(ع) شنيد كه به مردي از ا هل افريقيّه فرمود: حالَتِ راشد چه گونه است؟ عرض كرد: وقتي كه من بيرون آمدم از وطن، زنده و تندرست بود، و سلام فرستاد بر شما. حضرت فرمود: خداوند او را رحمت كند. عرض كرد: راشد مُرد؟ فرمود: آري! گفت: چه زمان؟ فرمود: دو روز بعد از بيرون آمدن تو. عرض كرد: به خدا سوگند! مرض و علّتي نداشت. حضرت فرمود: مگر هركه مي ميرد، به سبب مرض و علّت مي ميرد. راوي گويد: گفتم: راشد كيست؟ فرمود: مردي از مواليان و محبّان ما بود. پس فرمود: هرگاه چنان دانستيد كه از برايِ ما نيست چشم هايي كه ناظر بر شما باشد، و گوش هايي كه شنونده آوازهاي شما باشد، پس بد چيزي دانسته ايد. به خدا سوگند! كه بر ما پوشيده نيست چيزي از اعمال شما. پس ما را جميعاً حاضر دانيد و خويشتن را عادت به خير دهيد. از اهل خير باشيد، كه به آن معروف باشيد، به درستي كه من به اين مطلب امر مي كنم اولاد و شيعه خود را.
منبعمنتهي الآمال
نويسندهمرحوم حاج شيخ عباس قمي
مترجم/مصححكاظم عابديني مطلق
ناشرنشر جمال
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
جلددوم
صفحه142

/// آخرین گزیده‌ها