// گزیده های معارفی / داستان

كمك مالي و معنوي امام حسن عسكري(ع) به يك واقفي مذهب

عنوانكمك مالي و معنوي امام حسن عسكري(ع) به يك واقفي مذهب
خلاصهامام حسن عسكري(ع) به شخصي واقفي مذهب و پسرش كمك كرد، و وي به بركت كمك و راهنمايي حضرت، به موفقيتهايي رسيد ولي همچنان بر مذهب غلط خود باقي ماند.
حكايتشيخ كليني روايت كرده از ابن كردي از محمّد بن عليّ بن ابراهيم بن موسي بن جعفر(ع) كه گفت: امر معاش بر ما تنگ شد، پدرم با من گفت: بيا برويم به نزد ابو محمّد عسكري(ع) زيرا نقل شده كه آن جناب داراي صفت سخاوت است، من گفتم: مي شناسي او را؟ گفت: مي شناسم، ولي او را هرگز نديده ام. پس به قصد آن جناب حركت كرديم، پدرم در بين راه گفت: بسيار محتاجيم به آنكه حضرت پانصد درهم به ما بدهد كه دويست درهم آن را خرج جامه كنيم و دويست درهم آن را براي بدهي خود صرف كنيم و صد درهم آن را در نفقه خود صرف كنيم. من هم در دل خود گفتم‌ كاش سيصد درهم هم به من مرحمت كند كه صد درهم آن را الاغي بخرم و صد درهم آن را صرف نفقه كنم و صد درهم خرج جامه و لباس و بروم به بلاد جبل. پس چون رسيديم به در خانه آن حضرت، بيرون آمد غلام آن حضرت و گفت: داخل شود عليّ بن ابراهيم و محمّد پسرش. پس چون وارد شديم بر آن حضرت، سلام كرديم بر آن جناب، فرمود به پدرم: يا علي، چه چيز تو را از آمدن به نزد ما تا اين زمان بازداشت؟ پدرم گفت: اي آقاي من، خجالت مي كشيدم كه تو را ملاقات كنم با اين حال، پس چون از خدمت آن حضرت بيرون آمديم غلام آن حضرت آمد و يك كيسه پول به پدرم داد و گفت: اين پانصد درهم است، دويست درهم آن براي جامه است و دويست درهم براي دين و صد درهم براي نفقه، و به من هم كيسه يي داد و گفت: اين هم سيصد درهم است صد درهم آن را پول الاغ قرار بده و صدر درهم براي جامه و صد درهم براي نفقه است و مرو به سوي جبل و برو به سوي سوراء. ابن كردي گويد: و محمد چنان كرد كه آن حضرت فرموده بود، به سوراء رفت و تزويج كرد زني را و چندان ثروتمند شد كه دخل او امروز هزار دينار است و با اين علامت روشن باز قايل به وقف بود. گفتم به او كه: واي بر تو، آيا مي خواهي امري را كه واضحتر و روشنتر از اين باشد؟ گفت: ما به مذهب وقف تا به حال بوده ايم و حالا هم به همان حال باقي مي باشيم.
منبعمنتهي الآمال
نويسندهمرحوم حاج شيخ عباس قمي
مترجم/مصححكاظم عابديني مطلق
ناشرنشر جمال
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
جلددوم
صفحه577 و 578

/// آخرین گزیده‌ها