// گزیده های معارفی / داستان

ضرورت خداشناسی قاضی

عنوانضرورت خداشناسی قاضی
خلاصهملاقطب به فردي مدعي كه خدا را شاهد خود مي دانست، گفت: كسي را بگو كه قاضي بشناسد.
حكايتدو نفر به محضر قاضي آمدند كه يكي از ديگري ادعاي طلبي مي كرد قاضي به مدعي گفت: شاهد تو كيست؟ مدعي پاسخ داد: خدا شاهد است، ملا قطب كه در آن مجلس حاضر بود گفت: براي شهادت كسي را معرفي كنيد كه قاضي او را بشناسد. (1)
پاورقي1. پاسدار اسلام، بهمن 1367، شماره 86.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1374
نوبت چاپاول
جلدپنجم
صفحه479

/// آخرین گزیده‌ها