// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اهميت رازداري در كشف و شهود و مشاهدات باطني

عنواناهميت رازداري در كشف و شهود و مشاهدات باطني
متنبزرگان چنين گفته‌اند كه هركه را اندر باطن مشاهدت درست باشد، نخواهد كه زبان وي بداند تا ظاهر ورا از آن خبر باشد؛ چون از ظاهر خويش دريغ دارد با اغيار كي گويد؟ و نيز گفته‌اند: هر آن كسي كه ورا اندر سرّ، مشاهدت پديد آيد نفسي از آنجا برآرد، از وي بستانند ستدني كه هرگز به وي باز ندهند.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه739
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها