// گزیده های معارفی / کلمات قصار

نشانه‌هاي نظر به حق يا نظر به غير حق

عنواننشانه‌هاي نظر به حق يا نظر به غير حق
متنپيغامبر(ص) گفت: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل؛ چون ملك مقرب را و نبي مرسل را راه ننمايد، دليل را راه چگونه ماند؟!» و جمله سخن اين است كه: هر كسي كه به چيزي غير حق نظر همي كند، دليل آن است كه حق را عزّوجل نديده است؛ پس هركه رسيد يا ديد، برنگشت و هركه برگشت، خود نرسيده و نديده است.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه767
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها