// گزیده های معارفی / کلمات قصار

محبت، ثمره معرفت

عنوانمحبت، ثمره معرفت
متنچون محبت ثمره معرفت است، بر مقدار معرفت محبّت باشد.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه816
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها