// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف و فضيلت خاك توس

عنواندر توصيف و فضيلت خاك توس
شعرخاك ره طوس بُوَد مُشك سود
 • باد بر آن خاك هزاران درود
 • گويي از افلاك بهشت برين
 • آمده در خاك خراسان فرود
 • بين عظمت را كه بر اين خاك پاك
 • جان و دل خلق نمايد سجود
 • موج زند در همه جا اشك شوق
 • بس كه بر اين خاك كند ديده جود
 • وينهمه فرّ و عظمت فخر و ناز
 • نيست مگر از شه ملك وجود
 • مظهر اسماء و صفات خدا
 • مايه پيدايش غيب و شهود
 • كعبه آمال و مطاف اميد
 • واسطه رحمت و درياي جود
شاعرمحمد حسين بهجتي
تخلصشفق
نوع شعربخشي از تركيب‌بند
منبعآئينه رجاء
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1375
نوبت چاپدوم
صفحه333 و 334
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها