// گزیده های معارفی / داستان

پاسخ مدرس به يك سندسازي جعلي عليه خودش

عنوانپاسخ مدرس به يك سندسازي جعلي عليه خودش
خلاصهرضاخان سندي جعل كرد مبني بر آنكه مدرس به واسطه نصرت الدوله از انگليسي‌ها پول گرفته است. مدرس چون ايام اتنخابات بود مدتي سكوت كرد و بعد از انتخابات وقتي علي‌رغم اين شايعات رأي آورد و نماينده تهران شد، با استدلال كامل جواب خوبي به اين توطئه داد.
حكايترضاخان براي در هم شكستن شخصيت بزرگ‌ترين مخالف خود يعني مدرس، تلاش بسياري نمود و به وسايلي دستاويز شد، از جمله آنها اينكه به روس‌ها وانمود كرد، مدرس از دوستان نصرت الدوله است؛ زيرا روس‌ها وي را به عنوان حامي انگليس مي‌شناختند. طرفداران رضاخان براي عملي نمودن اين برچسب ناچسب سندي جعلي به امضاي مدرس ساختند كه در آن آمده بود: مبلغ يك هزار و دويست ليره توسط شاهزاده نصرت الدوله در فلان تاريخ به مدرس پرداخت شده است. اين سند را در هنگامي تنظيم مي‌كنند كه انتخابات در پيش است تا در آراي انتخابات سيد، خدشه وارد كنند.
سند جعلي را هم تمام روزنامه‌ها چاپ كردند، نصرت الدوله هم بين مردم به انگلوفيل يعني نوكر انگليسي‌ها معروف شد گرچه بعداً توبه نمود، مدرس چون مي‌دانست مردم تهران او را شناخته‌اند، در مقابل اين سند كذايي سكوت كرد ولي پس از آنكه انتخابات دوره پنجم تهران پايان پذيرفت و به نمايندگي تهران انتخاب شد، براي آنكه به جعل كنندگان سند اثبات نمايد كه زحمت بيهوده‌اي كشيده‌اند، تكذيب‌نامه‌اي نوشت و به همان روزنامه توفان كه سند مجعول را درج كرده بود، فرستاد كه در آن جريده هم انتشار يافت. اما متن تكذيب‌نامه مدرس:
بسم الله الرحمن الرحيم
هم‌سفر محترم آقاي فرخي در شماره 72 جريده توفان احتمالاً نسبت يك هزار و دويست ليره از شاهزاده نصرت الدوله به من داده بوديد مي‌دانم مقصود مشوش نمودن ذهن مردم است در انتخابات، لذا من امساك كرده بعد از گذشتن موقع آرا مصدّع شدم. اولاً اين مسئله صدوراً‌ از شاهزاده محال عادي است و وقوعاً ‌نسبت به حقير، بحول الله و قوته نسبت به گذشته و آينده تكذيب مي‌كنم، علاوه بر اينها سازنده نمي‌دانسته كه در امور غير شرعيه امضاي من فقط مدرس است. في اليله 9 شوال 1341 ـ مدرس.
منبعداستان‌هاي مدرس
نويسندهغلام‌رضا گلي زواره
ناشرهجرت
محل چاپقم
سال چاپزمستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه179 و 180

/// آخرین گزیده‌ها