// گزیده های معارفی / داستان

حقوق نخست‌وزيري رجايي همان حقوق معلمي

عنوانحقوق نخست‌وزيري رجايي همان حقوق معلمي
خلاصهدر موقعي كه شهيد رجايي نخست‌وزير شد باز همان حقوق معلمي را مي‌گرفت.
حكايتآقاي رجايي در قيد و بند مسايل مادي نبود و به مسايل مادي اطرافيان خودش هم توجهي نداشت ايشان حقوق يك معلم را در زمان نخست‌وزيري مي‌گرفتند كه وزراي ايشان بيشتر از او حقوق داشتند من كه معاونت امنيتي نخست‌وزير بودم ماهي چهار هزار تومان حقوق مي‌گرفتم كه تا شهادت ايشان اين حقوق ثابت بود. تا روزي كه ايشان شهيد شد نه از ما پرسيد كه وضع حقوقتان چه طور است و نه ما به او گفتيم حقوق‌مان در چه وضعي است، چون از ايشان آموخته بوديم كه در فكر اين گونه مسائل نباشيم و اصلاً طرح اين مسائل براي ما خجالت آور بود.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويخسرو تهراني
راويخسرو تهراني
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه522 و 523

/// آخرین گزیده‌ها