// گزیده های معارفی / داستان

شهید رجايي مثل عامه مردم

عنوان شهيد رجايي مثل عامه مردم
خلاصهوقتي شهيد رجايي بين مردم مي‌آمد خيلي شنيده مي‌شد كه آنها مي‌گفتند: اين كه سرو وضعش عين ماست.
حكايتدر اوايل سال 60 به همراه آقاي رجايي به مرودشت شيراز رفتيم تا ايشان در آن روزهاي نخست فروردين، ايام نوروز را در ميان جنگزدگان و مهاجرين مقيم آن شهر و ساير شهرهاي ديگر بگذراند وقتي از ماشين پياده شديم آقاي رجايي بطرف جايگاه سخنراني رفت و من هم براي اينكه از نظريات مردم مطلع باشم در ميان جنگ‌زدگان رفتم. بي‌اختيار متوجه شدم تا چشم مردم به سرو وضع ساده و بي‌آلايش و رفتار مردمي آقاي رجايي افتاد همه او را به يكديگر نشان مي‌دادند و با تعجب مي‌گفتند واقعاً اين نخست‌وزير مملكت است؟ اين كه سرو وضعش مثل خودمان ماست.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويصادق عزيزي
راويصادق عزيزي
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه553

/// آخرین گزیده‌ها