// گزیده های معارفی / شعر

كنايه از شجاعت در مقابله با دشمني روزگار

عنوانكنايه از شجاعت در مقابله با دشمني روزگار
شعربه زهر چشم بتوان كُشت دشمن را چو كار افتد
  • نمي‌خواهم كه چشم من به چشم روزگار افتد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه550
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها