// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به ترك دوستان تنگ‌نظر براي رسيدن به آزادگي

عنوانسفارش به ترك دوستان تنگ‌نظر براي رسيدن به آزادگي
شعرببُر از تنگ چشمان گر سر آزاده مي‌خواهي
  • كه با سوزن چو پيوندد، گره در رسيمان افتد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه552
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها