// گزیده های معارفی / شعر

تنگی جهان بر انسان سالک

عنوانتنگي جهان بر انسان سالك
شعرآن غنچه‌اي كه بود بر او تنگ لامكان
  • در تنگناي چرخ چه مقدار وا شود؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه692
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها