// گزیده های معارفی / شعر

نشاط ره اورد جلوه گاه حق

عنواننشاط ره اورد جلوه گاه حق
شعردر جلوه‌گاه حسن تو ازموجه سراب
  • جوش نشاط آب بقا مي‌توان شنيد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه691
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها