// گزیده های معارفی / شعر

سيري ناپذيري انسان از حرص و آز

عنوان سيري ناپذيري انسان از حرص و آز
شعربه سيم و زر نشود حرص و آز كم صائب
  • كه نيست از خس و خاشاك سيري آتش را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه27
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها