// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به اعمال نيك در دنيا براي رستگاري و فلاح در آخرت

عنوانسفارش به اعمال نيك در دنيا براي رستگاري و فلاح در آخرت
شعرز صدق، صبح نفس زد به آفتاب رسيد
 • به صدق دل، نفسي از جگر برآر اينجا
 • ز برگ‌ريز قيامت اگر خبرداري
 • نهال خويش سبك كن ز برگ و بار اينجا
 • جمال شاهد مقصود چشم بر راه است
 • بكوش و پاك كن آيينه از غبار اينجا
 • خوشا گشاده جبيني كه چون گل رعنا
 • خزان خويشتن آميخت با بهار اينجا
 • شوي ز نعمت الوان خلد كامروا
 • به خون دل گذراني اگر مدار اينجا
 • چگونه مار نپيچد به گردنت فردا
 • تو را كه طول امل كرده در مهار اينجا
 • رهي دراز تو را پيش پا گذاشته‌اند
 • مزن چو شعله نفس‌هاي بي‌شمار اينجا
 • ز تنگناي لحد مي‌جهد برون چون تير
 • سكبروي كه سبكبار شد ز بار اينجا
 • ز آفتاب قيامت كباب تا نشوي
 • ز دست جود به بي‌حاصلان ببار اينجا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه10
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها