// گزیده های معارفی / شعر

هشدار از نفاق دوست

عنوانهشدار از نفاق دوست
شعركدام نوش كه در وي نهفته نيشي نيست؟
  • نفاق بيشتر از دوستان شود پيدا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه14
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها