// گزیده های معارفی / شعر

شاكي نبودن از سختي هاي دنيا

عنوانشاكي نبودن از سختي هاي دنيا
شعرزبان كوتاه باشد آشناي بحر گوهر را
  • بلندي حجت عجز است بازوي شناور را
  • كند يك جلوه گوهر، پيش غواص و تماشايي
  • رسد فيض سخن يكسان، سخن سنج و سخنور را
  • به خون دل ميسر نيست از دل آروز شستن
  • به آب تيغ نتوان محو كرد از تيغ جوهر را
  • مكن چون تنگ ظرفان شكوه از داغ سيه‌بختي
  • كه در طالع بهار بي‌خزاني هست عنبر را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه93
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها