// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه دور شدن از قافله ايمان

عنواننتيجه دور شدن از قافله ايمان
شعرهركه از قافله كعبه جدا افتاده است
  • كارش از راهنمايان به خدا افتاده است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه244
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها