// گزیده های معارفی / شعر

ارزش شهادت

عنوانارزش شهادت
شعرسر به پيش انداختن در زندگاني خوشنماست
  • زير شمشير شهادت گردن‌افرازي خوش است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه289
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها