// گزیده های معارفی / شعر

فوايد سكوت

عنوانفوايد سكوت
شعرگردش پرگار موقوف سكون مركز است
  • هركه در دامن كشد پا آسمان‌پيماتر است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه305
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها