// گزیده های معارفی / شعر

توصيف لحظه‌هاي توبه و تكامل روح انسان

عنوانتوصيف لحظه‌هاي توبه و تكامل روح انسان
شعرنور شُكوه حق ز مقابل رسيده است
  • وقت شكست آيينه دل رسيده است
  • تا گوهر وجود تو را نقش بسته است
  • جان محيط بر لب ساحل رسيده است
  • صد پيرهن عرق گل خورشيد كرده است
  • تا ميوه وجود تو كامل رسيده است
  • تا شعله مي‌زند به ميان دامن سفر
  • صد كاروان شرار به منزل رسيده است
  • با جذبه محيط همان در كشاكش است
  • هرچند موج بر لب ساحل رسيده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعر غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه305
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها