// گزیده های معارفی / شعر

مذمت غم مال دنيا خوردن

عنوانمذمت غم مال دنيا خوردن
شعرتو را ز جانِ غم مال اي خسيس بيشتر است
  • علاقه تو به دستار بيشتر ز سر است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه314
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها