// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه و آثار معاشرت

عنوان نتيجه و آثار معاشرت
شعردر دست ديگران بود آزاد كردنم در چارسوي دهر دلم طفل مكتب است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه231
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها