// گزیده های معارفی / شعر

اثر نسيم سحرگاهي

عنواناثر نسيم سحرگاهي
شعرچون باد صبح كار مرا مي‌كند تمام
  • بر شمع من فشاندن دامان چه لازم است؟
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه350
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها