// گزیده های معارفی / شعر

رستگاري افراد خداجو و عقب ماندگي غافلان

عنوان رستگاري افراد خداجو و عقب ماندگي غافلان
شعررسته گشتند ز زندان جهان يك جهتان
  • مهره ماست كه در ششدر باطل مانده است
شاعرصائب تبريزي
تخلصصائب
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه352
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها